Heden, tien november tweeduizendzes, verscheen voor mij, mr. Wybren Wieger Beugelink, notaris te Enschede: mevrouw mr. Lizzy Jansen, kantooradres 7521 PR Enschede, Pantheon 25, geboren te Enschede op twintig januari negentienhonderdeenentachtig.
De comparante verklaarde:
Op vierentwintig oktober tweeduizendzes heeft de algemene vergadering van de — vereniging:
Huurdersvereniging Werken aan Wonen, met zetel te Enschede, kantoorhoudende – 7545 JL Enschede, A.Brouwerstraat 8 (handelsregister 08094255), besloten:

– de statuten van de vereniging na wijziging opnieuw vast te stellen;
– de comparanten volmacht te verlenen tot het verrichten van alle handelingen, welke nodig zijn om de statutenwijziging tot stand te brengen.
Van dit besluit blijkt uit een exemplaar van de notulen van de betreffende vergadering dat aan deze akte wordt gehecht.
De statuten van de vereniging luiden zoals vastgesteld bij akte van oprichting op eenentwintig december tweeduizend verleden voor notaris mr. B.F. Wesseling te Enschede.
Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparante dat besloten is de statuten algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen per de dag na heden. als volgt:

Naam en zetel.

Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Huurders Belangenorganisatie Enschede.
2 De vereniging kan zich in het maatschappelijk verkeer van de verkorte naam HBE bedienen.
3.De vereniging heeft haar zetel te Enschede.

Doel.

Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het behartigen van belangen van huurders en bewoners van huurwoningen in Enschede voor zover deze woningen worden verhuurd door Woningstichting De Woonplaats, of diens rechtsopvolger;
b. het in overleg met huurders en bewoners bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving;
c. het in rechte vertegenwoordigen van leden in voorkomende procedures.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het geven van voorlichting, advies, scholing en ondersteuning alsmede het beleggen van bijeenkomsten voor huurders en bewoners;
b. het vertegenwoordigen en bijstaan van huurders en bewoners in overleg of conflictsituaties met de verhuurder.
3. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit de jaarlijkse bijdragen, donaties, subsidies, schenkingen en andere baten.

Leden.

Artikel 3.
1. Leden kunnen slechts zijn natuurlijke personen die hoofdhuurders zijn van de huurwoningen van de in artikel 2 lid 1a genoemde verhuurder waarvan de woningen zijn gelegen in de gemeente Enschede.
2. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur.
3. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Een beslissing dient binnen twee maanden na een aanvraag ter kennis van de betrokkene te worden gebracht. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat “erelid” of “erevoorzitter” verlenen. Ook kan de algemene vergadering leden van verdienste en/of buitengewone leden benoemen op voorstel van het bestuur.

Ledenregister

Artikel 4.
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adres bij het bestuur bekend is.

Jaarlijkse bijdragen en geldmiddelen.

Artikel 5.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de.hoogte jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. In bijzondere gevallen kan het bestuur aan leden geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen tot het betalen van een bijdrage.

Beëindiging lidmaatschap.

Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting;
e. bij beëindiging van de huurovereenkomst met de Woningstichting De Woonplaats, tenzij het lid direct aansluitend met Woningstichting De Woonplaats een nieuwe huurovereenkomst sluit, onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 1.
2. Opzegging door het lid kan geschieden zonder opgave van redenen.
3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en is slechts mogelijk:
a. indien een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het — lidmaatschap te laten voortduren.
4. Opzegging van het lidmaatschap op de wijzen als bedoeld in lid 1 onder sub b en c kan slechts schriftelijk geschieden. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, waarbij een opzegtermijn van ten minste vier weken in acht moet worden genomen. In afwijking van het vorenstaande kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke inganbeëindigen indien van het lid redelijkerwijs niet verlangd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren alsmede binnen een maand nadat hem een — besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtsvorm of tot fusie of splitsing.
Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
5. Beëindiging van het lidmaatschap op de wijze als bedoeld in lid j sub e, geschiedt door opzegging van de huurovereenkomst met Woningstichting De Woonplaats.
6. Ontzetting geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
7. Het bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de — vereniging en een besluit tot ontzetting onder opgave van de redenen ten spoedigste ter kennis van het betrokken lid. Hem staat binnen een maand na ontvangst van bedoelde kennisgeving beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, behoudens indien wordt — opgezegd op de wijze als bedoeld in lid 1 sub e, in welk geval de contributie is verschuldigd tot de datum waarop de huurovereenkomst met Woningstichting De Woonplaats eindigt.

Donateurs.

Artikel 7.
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die het doel van de vereniging— ondersteunen, door het bestuur zijn toegelaten en zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten, of een bijdrage die men gezamenlijk overeen is gekomen.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij reglement zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Bestuur.

Artikel 8.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal negen personen en wordt door de algemene vergadering al dan niet uit de leden benoemd.
2. Bij voorkeur bestaat het bestuur uit een meerderheid van huurders.
3. Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie personen bestaat blijft het niettemin bevoegd onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen waarin in die vacature(s) wordt voorzien.
4. Bestuurders worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste tien leden.
5. De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen worden gecombineerd.
6 Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast waarbij, zo mogelijk, jaarlijks twee bestuurders aftreden. Aftredende bestuurders zijn terstond herbenoembaar.
7. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.

Dagelijks bestuur.

Artikel 9.
1. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door het dagelijks bestuur.
2. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Bestuursbevoegdheid.

Artikel 10.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in dit lid kan tegen derden worden ingeroepen.

Vertegenwoordiging.

Artikel 11.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met hetzij de secretaris hetzij de penningmeester.
2. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders wordt zij vertegenwoordigd door de persoon of de personen daartoe – al dan niet jaarlijks – door de algemene vergadering aan te wijzen.

Bestuursvergaderingen en besluiten.

Artikel 12.
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft.
2. Elk jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
6. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst het bestuur een andere bestuurder als voorzitter aan.
8. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen tot — het uitbrengen van zijn stem met dien verstande dat een bestuurder ten hoogste voor een andere bestuurder als gevolmachtigde kan optreden.
9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
10. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
11. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een bestuurder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.
13. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en geen van hen bezwaar maakt tegen deze wijze van besluitvorming. Onder “schriftelijk” worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij cle notulen wordt gevoegd.

Boekjaar.

Artikel 13.
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3. Door het bestuur worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging opgemaakt en op papier gesteld. Deze stukken worden door de penningmeester voorbereid.
4 Het bestuur is verplicht de in de beide vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.

Algemene vergadering.

Artikel 14.
1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft.
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na het einde van het boekjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering de jaarvergadering gehouden.
3. In de jaarvergadering brengt het bestuur een jaarverslag uit over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt het bestuur tot decharge voor zijn beleid voorzover dat uit die stukken blijkt.
4 De vereniging kan aan een accountant opdracht geven tot onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten. Tot het verlenen van die opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is het bestuur daartoe bevoegd. De door het bestuur verleende opdracht kan door de algemene vergadering worden ingetrokken.
5. Indien omtrent de getrouwheid van de balans en de staat van baten en lasten niet een verklaring van een accountant wordt overgelegd benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de hiervoor bedoelde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Andere algemene vergaderingen.

Artikel 15.
1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
2. Voorts is het bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken, indien ten minste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden dit schriftelijk verzoekt. Indien het bestuur binnen veertien dagen aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

Bijeenroeping algemene vergadering.

Artikel 16.
1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur onverminderd het bepaalde in artikel j lid . De oproeping geschiedt hetzij schriftelijk aan de adressen van de leden zoals deze zijn vermeld in het ledenregister hetzij door middel van een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad onder vermelding van de te behandelen onderwerpen op een termijn van ten minste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, of wordt de plaats aangegeven waar de leden daarvan kennis kunnen nemen.

Toegang en stemrecht.

Artikel 17.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet zijn geschorst. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Over de toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. Een lid kan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen- van zijn stem met dien verstande dat een lid ten hoogste voor een ander lid als gevolmachtigde kan optreden.

Voorzitterschap/notulen.

Artikel 18.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurder als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter van de vergadering en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

Besluitvorming van de algemene vergadering.

Artikel 19.
1. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven besluit de algemene vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen.
2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter van de algemene – vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht dan wel een van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
4., Het door de voorzitter van de algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
5. Een eenstemmig besluit van alle leden ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. De stemmen kunnen bij zodanig besluit alleen schriftelijk worden vastgelegd.

Huishoudelijk reglement.

Artikel 20.
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch de statuten.

Commissies.

Artikel 21.
1. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid commissies in te stellen uit de leden en de leden van de commissies te benoemen en te ontslaan.
2. Leden van de commissies zijn te allen tijde rekening en verantwoording schuldig aan het bestuur ter zake van alle door hen in commissie verband ontplooide activiteiten.
3. Het huishoudelijk reglement geeft regels omtrent de samenstelling en werkwijze van de commissie.

Statutenwijziging. Fusie en splitsing.

Artikel 22.
L Een besluit tot statutenwijziging kan slechts in een algemene vergadering worden genomen, welke daartoe speciaal is opgeroepen met mededeling dat een statutenwijziging zal worden voorgesteld.
2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
3. Zij die de oproeping tot deze vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking, nadat hiervan een notariële akte- is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
5. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een besluit tot fusie of splitsing.

Ontbinding.

Artikel 20
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 en van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken en bescheiden aangewezen.
2. Voorzover de algemene vergadering geen andere vereffenaars benoemt treden de bestuurders als zodanig op ter vereffening van het vermogen van de vereniging.
3. De vereffenaars dragen hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen is overgebleven gelijkelijk over aan de leden. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het overschot worden gegeven.
4. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging gedurende zeven jaren te worden bewaard door de in lid 1 bedoelde bewaarder.

Overgangsbepaling.
De comparante verklaarde tenslotte:
Per het van kracht worden van de fusie bestaat het bestuur uit:
1. de heer A. Woudstra;
2. mevrouw T. R. Holhnk-ter Mors;
3. de heer J. van Leeuwen;
4. de heer F. Bönhke; .
5. de heer F. Overkleeft;
6. de heer H.B. E. Olthof;
7 de heer A. Langenberg;
8. de heerH.Wip;
9. de heer S. Heupers,
van wie de sub 1 tot en met 3 genoemden de functies zullen bekleden van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester.
De comparante is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.
Nadat de inhoud van de akte aan de comparante zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde zij dat zij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening). UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, nir. Sharon Maria Franice, kandidaat-notaris, waarnemer van mr. Wybren Wieger Beugelink, notaris te Enschede,
heden, 15-10-2007