Begrippen Met Betrekking Tot Huur En Servicekosten

5 december 2007

Kale ( netto ) huur
De huur (ook wel netto huur) die betaald wordt voor het gebruik van de woonruimte zonder servicekosten en stookkosten.

Bruto huur
Kale huur, vermeerderd met servicekosten en stookkosten

Servicekosten
Kosten die de verhuurder in rekening brengt voor leveringen en diensten die hij verricht ten behoeve van de huurders. Bekende voorbeelden van leveringen zijn water, gas en elektra (als dat gebeurt via de verhuurder en niet via het energiebedrijf). Bekende voorbeelden van diensten zijn het schoonhouden van het gemeenschappelijke trappenhuis, de glazenwasser en de huismeester. De regels voor de servicekosten zijn vastgelegd in de HPW.

Subsidiabele huur of Basishuur
Begrip uit de Huurtoeslagwet. De basishuur wordt gehanteerd bij het vaststellen van de huurtoeslag. De basishuur is de bruto huur verminderd met de eventuele kosten voor water, verwarming, garage en andere diensten voor privé-gebruik. Subsidiale servicekosten worden niet in mindering gebracht. Of de netto huur vermeerderd met de subsidiabele servicekosten met een maximum van € 12 per dienst.

Subsidiabele servicekosten
Servicekosten die bij de kale huur worden opgeteld bij de berekening van de huurtoeslag, dit zijn:

  • De schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimten
  • Elektraverbruik gemeenschappelijke ruimten
  • De kosten van een huismeester

Per onderdeel wordt maximaal € 12, – (prijspeil 04/05) per maand meegenomen in de berekening.

Streefhuur
Huurniveau dat een verhuurder voor een woning (-complex) wil bereiken, vaak uitgedrukt als een percentage van de maximaal toegestane huurprijs. Dit is niet hetzelfde als markthuur.

Maximale huurprijs
Ook wel maximaal toegestane of maximaal redelijke huur(prijs) genoemd. De maximale huurprijs die een verhuurder voor een woning mag vragen volgens het woningwaarderingsstelsel (ook wel puntensysteem genoemd). Vraagt de verhuurder meer, dan kan de huurder bij de huurcommissie verzoek indienen voor huurverlaging. Dit geldt niet voor woningen met een geliberaliseerde huur.

Geliberaliseerde huurprijs
Woningen met een geliberaliseerde huurprijs zijn zelfstandige woningen waarvan de maximaal redelijke kale huur boven de huurtoeslaggrens ligt. Het zijn dus duurdere huurwoningen.
Momenteel ligt de liberalisatiegrens op € 621 ( prijspeil 1 juli 2012 )

Doelgroep van beleid
Alle huishoudens met een belastbaar inkomen onder de maximale inkomensgrenzen uit de huurtoeslag.
Er worden vier doelgroepen onderscheiden:

  • Alleenstaanden onder en boven 65 jaar
  • Meerpersoonshuishoudens onder en boven 65 jaar. (Bron:De Woonplaats)

Samenwerkingsovereenkomst HBE en Bewonerscommissie

Doelstellingen en Uitgangspunten

  • De Bewonerscommissies goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van degenen die zij vertegenwoordigen.
  • De Huurdersorganisatie en de Bewonerscommissies middels de samenwerkingsovereenkomst mogelijkheden te bieden om de dienstverlening aan haar achterban te verantwoorden;
  • De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Huurdersorganisatie en de Bewonerscommissies te verduidelijken;
  • Regels en procedures af te spreken om het overleg tussen de Huurdersorganisatie en de Bewonerscommissies te verduidelijken en te structureren en een goede overlegrelatie te bevorderen;
  • Het bevorderen van een gelijkwaardig overleg tussen de Huurdersorganisatie en de bewonerscommissies.

Lees de complete uitkomst in Samenwerkinsovereenkomst.pdf